แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีค่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ประจำปีพ.ศ. 2565
1. เพศ
   ชาย
0%
   หญิง
0%
   -
0%
   -
0%
2. อายุ
   ต่ำกว่า 20 ปี
0%
   20-40 ปี
0%
   40-60 ปี
0%
   60 ปีขึ้นไป
0%
3. ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
   ติดต่อด้วยตนเอง
0%
   โทรศัพท์/ โทรสาร
0%
   อีเมล์
0%
   อื่นๆ
0%
4. สถานะ
   บุคลาการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
0%
   พระภิกษุ สามเณร แม่ชี
0%
   ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานอื่น)
0%
   ประชาชนทั่วไป
0%
   อื่นๆ
0%
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
7. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
8. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบคำถามได้ชัดเจน ถูกต้อง
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
9. การให้บริการเป็นระบบ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
10. การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
11. มีการให้บริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
12. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
13. เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้บริการ มีความเหมาะสม
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
14. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
15. การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว
   มากที่สุด
0%
   มาก
0%
   ปานกลาง
0%
   น้อย
0%
   ควรปรับปรุง
0%
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,814