บุคลากร พศจ.พังงา

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 

 

นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

 

                             
 
นางสาวสมใจ  ห่วงจริง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเบญจมาส  ขวัญคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

 

นางสาวอิสรีย์  คทายุทธ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวกรกช  อุทัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
นางปาริฉัตร อ่วมคง
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

     
 
นายสิทธิพงษ์  นิลรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางเสาวลักษณ์  ทวาดิตร์
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,449