ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

 

                             
 
นางสาวสมใจ  ห่วงจริง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเบญจมาส  ขวัญคง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

 

นางสาวอิสรีย์  คทายุทธ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวกรกช  อุทัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางณัฏฐนันท์  ชุมมิ่ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

     
 
นายสิทธิพงษ์  นิลรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางเสาวลักษณ์  ทวาดิตร์
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,859