พศจ.พังงา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการทานบุญจากวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ สู่ชุมชน (๑ ศาสนสถาน ๑ ตำบล TPMAP)

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพังงา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการทานบุญจากวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ สู่ชุมชน (๑ ศาสนสถาน ๑ ตำบล TPMAP) โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่  ระนอง ตรัง(ธ) พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพังงา ผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ และส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการทานบุญจากวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ สู่ชุมชน ( ๑ ศาสนสถาน ๑ ตำบล TPMAP) ณ ศาลาการเปรียญวัดลุมพินี ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อบูรณาระหว่าง คณะสงฆ์ ข้าราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้มีความสุข (บ้าน วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ โรงเรียน หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน) ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและนายอำเภอ ขยายผลไปสู่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเป้าหมายคือ วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ อย่างน้อยตำบลละ ๑ แห่ง จัดตั้งเป็น "ศาสนสถานอุปถัมภ์แก้จน TPMAP" เพื่อเป็นศูนย์กลางให้การช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดพังงา จำนวน ๒,๖๐๖ ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม และหน่วยงานราชการ ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะร่วมมือกันในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และขจัดความยากจนให้หมดไปจากจังหวัดพังงา จากการสำรวจมีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน ๒,๖๐๖ ครัวเรือน มีประชาชน จำนวน  ๙,๑๐๗ คน อยู่ในมิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านการเข้าถึงการบริการภาครัฐ และด้านอื่นๆ กระจายอยู่ทุกอำเภอ การลงนามในวันนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทุกศาสนา ได้ร่วมมือกันในการให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ครัวเรือนที่เดือดร้อน ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายหลังการลงนามแล้วได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการ Kick off โครงการทานบุญจากวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ สู่ชุมซน (๑ ศาสนสถาน ๑ ตำบล TPMAP) อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,414