วัสราภิมุข

วัดสราภิมุข ( ย้อนอดีตเจ้าเมืองพังงา … ตามรอยประพาส ร.5 ณ  /ที่ตั้ง  :  ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา )

ตั้งวัดพ.ศ. 2330 เดิมวัดตั้งอยู่หน้าวัดสราภิมุข(ปัจจุบันคือวัดน้ำลอย)  เนื่องจากวัดตั้งอยู่ริมคลองพังงา จึงถูกน้ำเซาะตลิ่งพังจนเสียหายหมด พระสงฆ์จึงย้ายเสนาสนะมาสร้างขึ้นในที่ตั้งปัจจุบันมีสภาพเป็นวัดเรียกว่า "วัดสระ" ต่อมาพบหลักฐานที่ฐานชุกชีพระประธานในอุโบสถว่าเมื่อปีพ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จไปประพาสใต้มาถึงวัดสระ ทรงเห็นว่าทรุดโทรม จึงโปรดเกล้าให้ดำเนินการบูรณะวัดสระขึ้นใหม่และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง นามว่า "วัดประพาสประจิมเขต" ให้เป็นที่ประชุมถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการตลอดมา ต่อมาขาดผู้ทำนุบำรุงเป็นเหตุให้วัดทรุดโทรมลงมากเกินกว่าจะบูรณะให้มั่นคงดังเดิม สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงมีรับสั่งให้สร้างวัดถ้ำพุงช้างขึ้นมา และประทานนามว่า "วัดประพาสประจิมเขต" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2486  จึงเปลี่ยนนามเป็น " วัดสราภิมุข" จนถึงปัจจุบัน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2414  

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,968