Search

สถิติเข้าชมเวป

mod_vvisit_counterวันนี้153
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้424
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้153
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2081
mod_vvisit_counterเดือนนี้3925
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4636
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด287497
We have: 7 guests, 5 bots online
IP ของคุณ:: 103.55.142.141
Now is: 2020-09-20 14:44

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนข้อมูลข่าวสาร
ตัวอย่างประเด็นที่ควรร้องเรียน
๑. พบเห็นพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย  หรือแสดงอาจาระไม่เหมาะสม
๒. พบเห็นเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายเป็นภัยร้ายต่อพระพุทธศาสนา
๓. ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากวัดหรือพระสงฆ์
๔. พบเห็นพระภิกษุสามเณรออกเรี่ยไร 
เป็นต้น

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้ทราบถึง การบริหารราชการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน(ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ , มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทางานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองความต้องของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดในสังคมและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหาผลประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ มติของคณะสงฆ์ โดยไม่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น
ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา จึงจัดทาการประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ดังนี้
๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
ที่ตั้ง วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) ตำบลท้ายช้าง  อาเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๑  ๓๙๑๐

๒. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเองที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
๒.๒ ส่งจดหมาย/ข้อร้องเรียน มาที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
๒.๓ ตู้รับเรื่องตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๒.๔ เว็บไซต์http://pna.onab.go.th/
๒.๕ ผ่านทางโทรศัพท์ ของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๐๘
๒.๖ ผ่านทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
๒.๗ ผ่านทางโทรสาร ของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หมายเลขโทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๑๐

ขั้นตอนการร้องเรียนผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา


ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” ขึ้นเพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภัยทางพระพุทธศาสนา โดยมีที่ทำการที่ศูนย์  รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๔๐๐ กด ๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และได้จัดทำคู่มือภัยทางพระพุทธศาสนาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยทางพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังได้จัดทำระบบฐานข้อมูลพระที่กระทำผิดพระธรรมวินัยโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) อีกด้วย
ขอความร่วมมือจากท่านสื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนทั่วไป  ร่วมกันเฝ้าระวังภัยทางพระพุทธศาสนา หากพบเห็นสามารถโทรแจ้งได้ ที่ ๐ ๒๔๔๑ ๖๔๐๐ กด ๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายพนม แซ่ว่อง ภาพ/ข่าว